Hack-Tic 02

Item

Title
Hack-Tic 02
Date Issued
01-06-1989
Identifier
ark:/45490/brRgTJ
Date
D:20130715093909-04'00'
number of pages
24
content
at in dit nummer:

- Autotelefoon net 1 gehackt

• Gratis bellen in cellen

• AKZO gehackt

• Telefoon fraude te makkelijk

- Cursus UNIX hacklng

■ Lflsti
"2/1989


Hack-Tic


Techno -An arctiisten

De redaktie wan Hack -Tic vrr
Werpt geweld, ia welke von das
ook en wijst l ee r ewr daden al. Wij
zipi tegen bewapening en knpa
op meer begrip tirssrn de volken
op deze planeet voor bet te laat is.

Waarom gaan we ons te buten aan dit
soort pathetische statements? Omdat je
met terroristen wordt vergeleken zodra
je zegt dat je anarchist bent En dar we
Hack -Tic een tijdschrift voor techno -anar-
chisten hebben genoemd zouden we dus
zelf wel een groepje door Moskou betaal-
de oproerkraaiers zijn—

Dit was in ieder geval de mening van
een (gelukkig erg klein) gedeelte van de

bezoekers van een beurs waarop we pro-
beerden om de Hack-Tic aan de man/
vrouw te brengen.

Voor ons is een anarchist heel simpel
een persoon rfie iedere vorm van gezag
afwijst Een techno -anarchist is dus een
technicus cfie geen gezag erkent üjteij
weigert slaafs te doen wat de computer
wereld zegt Hij/zij weigert mee te wer-
ken aan het opbouwen van informatiento-

Maar hij/zij weigert roet alleen maar,
maar werkt ook actief aan een alternatief
gebruik van de techniek. De techno -anar-
chist ondersteunt het opbouwen van ei-
gen, goedkope netwerken om te dienen
als alternatief voor veel te dure, door de
overheid opgezette (computer)netwer-
ken. De techno-anardtist wil inzicht heb
ben in alle informatie die burgers aangaat
en als hijfzij cfie niet krijgt dan zijl een
modem en een computer genoeg om die
informatie zelf te gaan halen. -

Het teduio-anarchisme is er voor iede-
reen die vrij met techniek wil omgaan.
Wie de Hack-Tic ziet als een blad voor


TD-Tech Hefis Angels* heeft het niet be-
grepen!

Hoewel het gebruik van veel van de in
Hack-Tic beschreven technieken straf-
baar is (of zal worden), is het nooit echt
gevaarlijk, fri Hack-Tic zul je geen hand-
leidingen voor het maken van bommen
of wapens aantreffen. Want hoewel de
redaktie over veel (fingen van mening
verschilt rijt we het er over eens dat ge-
weld een tamefijc primitieve manier is
om conflicten op te losen en dat er zelfs
voor hooglopende meningsverschillen
creatievere mattieren zijn om de zaak op

Nog iets: Als je bijvoorbeeld de autote-
lefoottinformatie in dit nummer gebruikt
om rijk aan te worden (wij zulen niet
ontkennen dat er geld mee te verdienen
is), dan moet je dat zeff weten. Als je ge-
pakt wordt moet je het dan echter ook
zelf weten. Ais je de techniek afleen zef
gebruikt en niet commercieel benut en je
wordt opgepakt, dan staat de redaktie
achter je. Jammer dat de redaktie niet be-
schikt over de (fmancJeöe) middelen om
dan ook werkefijk iets voor je Ie beteke-
nen, dus wees toch maar voorzichtig.


i 2... colofon i

! 3 .Techno Anarchisten & Inhood i

| 4 Autotelefoon 1 \

J 8 UNIX the hack way |

• 11 Snelheidscontrole •

' 12 Kort kuit Kon i

I 1b AK/O hack \

| 18 Gratis bellen In oe «n |

• 19— Autotetetoon 2 ]

i 20.... Steven l.evy’s HACKERS '

! 21 ..Nieuwe Hevu over Phreaks !

J 22 Het relais \

j 24 Backup ]

L J


Hack-Tic


*2/1989


Hindert jk 's hij echter wel, want hij
maakt het onmogeijk °m gesprekken te
scannen, daar er constant een signaal is.

Door “overspraak” komt er altijd wel
wat van wat de automoWfist zegt op het
banskanaal terecht, je hoeft dus geen
twee scanners te hebben om toch het
hete gesprek te kunnen volgen.

Op de mobiele kanalen hoor je zo nu
en dan (voor een gesprek tot stand
krant) een (linke datariedeL

De elementen voor deze datarieckf
staan in Tabel 2

Zoals je ziet zijl de eerste 5 bits steeds
gelijk. Verder is bij de ójfers een spiegel-
beeld te zien: Het tweede bk* is het spie-
gelbeeld van het vierde stuk. Het is ech-
ter mogelijk om de "kop” van het ene ge-
tal en de ”staart” van het andere uit te
zenders je kunt dat in een telegram twee
getallen kwijl; de spiegeiwerting is dan

Dit wordt gedaan om On de opmep)
het kanaalnunKrxr mee te geven, en om
de '\anaai -beschikbaar -riedel samen te
stellen. De riedels ontstaan door de beno-
digde telegrammen botweg aan elkaar
vast te knopen tot eet lange reep piepjes,
dus ZONDER tussenpozen.

Snap je er al lang niets meer van? Een
paar voorbeelden:

Gesprek telefoonnet - autotelefoon:

Op kanaal 19 komt de basis in de
lucht, en begint gelijk te riedelen:

0111010100000101 1

0111010010001001 2

0111010001010001 3

0111001100000110 4

0111001010001010 s

0111010100000110 14

dan verdwijn de basis weer.

Deze riedel wil zeggen: Autotelefoon
12345, er e een gesprek voor U op ka-
naal 14. (Let opc die 14 is dus een dubbel


cijfer, de spèegelwerkteg in hel telegram
is verstoord).

De betreffende autotelefoon moet nu
als de sodemieter naar kanaal 14, om
rfaar in de lucht te komen met een aan-
houdende toon van 1950 Hz (de 1 dus).

De centrale bevestigt dit op haar kanaal
door ook een 1950 Hz piep uit te zenden.
Ondertussen gaat de bel vat de autotete
foon en hoort de abonnee aan het tele-
foonnet de rinkeftoon. Als de autotele-
foon niet binnen enkele seconden op het
kanaal is krijgt de abonnee een bandje
met "Met de door U gekozen autotele-
foon kan op <fi» moment geen verbinding
worden gemaakt”.

Maai goed: de bel gaat over. Binnen 1
minuut wordt er opgepakt (zo niet, dm
geeft de centrale hef op). Dit geeft de au-
totelefoon aan door het hoge piepje
(2070 Hz) kort uit te zenden, vanaf dit
moment kan het gesprak beginnen.

Geeft dan wel de autotelefoon, dan wd
de centrale het canodtetegram, cfan is de
vertindbig weg. (Let wet de centrale
fcfijft net zo lang afsluiten tot je ook daad
werkelijk uit de lucht bent).

Gcspek autotelefoon - telefoonnet

De autotelefoon zoekt een vrij kanaak
Op dit kanaal wordt door de centrale con-
stant bet zelfde telegram uitgezonden.

Het bestaat uit een dubbel cijfer, het eer-
ste stuk is altijd een 9, het tweede geelt
het nummer van de regio (Ak niet van
het kanaal). Amsterdam is bijvoorbeeld
regio 5. In Amsterdam staat er dus op
een vrij kanaal:

0111000011001010 0111000011001010

De autotelefoon onderbreekt dit signaal
door in de lucht te komen en eerst een
600 msec piep van 2070 Hz te geven.
Daarna komt de riedel, bau

M Start-1 -2-3-4-5-2-0-7- 1 -7 -6-6-6-Slop-

B 1-2-3-4-5


Hack-Tic


"211989M Start- 1 2 3 4 5 20-7-1 -7-6-6bStop
B 1-2-34-5

M-Mobiei kanaal B-Baasianaal
Dit voortreek! wH zo veel zeggen rfs:
Autotelefoon 12345 hier, ik wil beien
met 020-717666. Let er op dat de eerste
nul van het tefcfoonnumer niet wordt uit-
gezonden. Het twee keer (zonder tussen-
pauze) uitzonden van de hete riedel is
niet nodig, maar de echte autotelefoons
doen het weL Na de laatste stop komt de
vebindsig tot stand.

Op de onderste regel zie je dal decen-
trale. zodra je je eigen nummer hebt uit-
gezonden. dit herhaalt om vergrsskigen
uit te stuiten (maar niemand zegt dat je
daar naar moet luisteren)-
Gaat de centrale na het herhalen van
het nummer canceten (achter elkaar het
canccl telegram uitzenden tot je uit de
lucht bent), dan is het autotefefoomnmi-
mer wat je gebruikt afgesloten.

Gebruik

Internationaal belten via ATTF1 is van-
uit Nederland niet meer mogeïjk. DM
hangt samen met het feit dat een comple-
te bende slimme jongens gestolen at
grijs geïmporteerde autotelefoons ver-
kocht waarvan je het nummer zelf kon
instellen (zat in epr ommetjes of zelfs op
draadbmggetjes in het toestel). Als je
dicht genoeg Uj de Duitse grens woont
kun je echter via de Duitse steunzenders
gratis met de hete wereld bellen.

. Het gesprek hoeft niet noodzakeüjk full-
duplex te zift, je mag 10 sec. uit de lucht
voor de centrale het gesprek beëindigt,
dte 10 sec. kun je dus gebruiken om te
luisteren, zodat je in principe aan een
zend-ontvanger genoeg hebt De klus is
dus om een computerprogramma te ma-
ken dat de riedels samenstelt


Tabel 1: RleWdt jcs ATT 1


Deze datarkdefc zijn opgebouwd uit
datatetegrammen van 16 bits. Efce bit
duurt 10 milliseconden. Een 1 staat
voor een pieptoon van 1950 Hz, een 0
voor een pieptoon van 2070 Hz.


Stoptetegram
Cancel telegram
Ojief 0
Cijfer 1
Cijfer 2
Ojta-3
Cijfer 4
Cijfer 5
Cijfer 6
Cijfer 7
CijferS
Cijfer 9


0111001000100010
01110 10000100001
01110 10101010101
01110 11000 0 00011
01110 10100 0 00101
01110 10010 0 01001
01110 10001 0 10001
01110 01100 0 00110
01110 01010001010
01110 01001 0 10010
01110 00110 0 01100
01110 00101 0 10100
01110 00011 0 11000


ar tussen gezet om de struc-


tuur van het geheel dl


Het lijkt me nodeloos te zeggen dat
het uiterst iBegaal is om met een niet
goedgekeurde zender uit te zenden
(soms echter best leuk). Verder is het
niet toegestaan (en moreel niet helemaal
netjes) om op andermans autotelefoon
nummer te belten.

De PIT heeft echter een mobiele tele
foonwinkel en die heeft ook telefoon —
Tabel 2:


ATF 1


Kanaal Basis Mobiel Locatie


8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21


1510100 1484100
1530300 1484300
1530500 148.4500
1530700 1484700
1530900 1484900
1531100 1485100
1531300 1485300
1531500 1485500
1531700 1485700
1531900 1485900
1532100 1486100
1532300 1486300
1532500 1486500
1532700 1486700
1532900 1486900
1533100 1487100
1533300 1487300
1533500 1487500
1533700

1533900 1487900
1534100 1488100
1534300 1488300
1534500 1488500
1534700 1488700
1534900 1488900
1535100 1489100
1535300 1489300
1535500 1489500
1535700 1489700
1535900 1489900
1536100 149.0100
1536300 149X1300
1536500 149.0500
1536700 149X1700
1536900 149X1900
1537100 149.1100
1537300 149.1300


Goes. Utrecht, Smilde

Maastricht, Rotterdam, Ugchelen

Rottenlam, Ugchelen

Venlo, Utrecht

Test- en demonstratiefcanaal

Den Haag. Ugchelen

Dm Haag. Maastricht, Megen, Tjerkgaast
Rotterdam, Zwoferkerspel
Leeuwarden, Mierio, Utrecht


Amsterdam, Mierio, Smilde
Rotterdam, Megen, Alkmaar
Amsterdam, Mierio, Goes
Maastricht, Megen, Rotterdam, Tjerkgaast
Den Haag. Zwolkrkerspd
Amsterdam, Roosendaal, Smilde
Alkmaar, Rotterdam, Ugchelen, Venlo
Wieringerwerf, Rotterdam, Markdo
OPROEPKANAAL

Markdo, Mierio, Rotterdam. Wieringerwerf

Den Haag, Leeuwarden

Lelystad, Loon op Zand

Rotterdam, Winschoten, Alkmaar

Lelystad, Loco op Zand, Winschoten

Leeuwarden, Utrecht, Venlo

Groningen, Den Haag, Ugchelen

Groningen, Amsterdam

Lelystad, Rotterdam, Venlo

Megen, Coevorden, Wieringerwerf, Rotterdam

Maastricht, Roosendaal, Megen, Tjerkgaast

Amsterdam, Roosendaal, Coevorden, Venlo

Groningen, Megen, Tjerkgaast

Alkmaar, Loon op Zand, Winschoten

Amsterdam, Roosendaal, Coevorden

Rotterdam, ZwoUerkerspci

Goes, Markelo, Mierio, Utrecht, Amsterdam

Atanaar, Loon op Zand, Maastricht


De aangegeven frequenties rijn in MHz.


Hack Tic


*2/1989UNIX, Hm hack way (part 1)


Hat UNIX oparating
system

UNIX is een muhiuser operating Sys-
tem dat bijna op ale grote computers te
drasen is. Het is een mooi, gebndkerc-
vriendeBjk (en dus hacktrsvriendelijk) sys-
teem, erg lei* speelgoed. Je kunt UNIX
ook op je PC (kaaien (dan heet het XE-
NIX).

UNIX is oorspronkelijk ontwikkeld
door Bell lahs, het ia bora torman van
AT&T. I> UNIX Research Group onder
leiding van Ken Thompson bracht de
UNIX Vercions 1 t/m 7, allemaal rede**
primitieve UNIXen en het begon pas
echt toen in 1980 UNIX System Hl op
de markt kwam, een uitgave onder-
steund door de User Support Group bin-
nen AT&T, cfie veel commeröeier en ge-
bruikersgerichte tegen de zaken aankeek.

Dit System Hl iseigenfijk een aangepas-
te Version 7. Inmiddels (sinds 1983)
wordt er meestal gewerkt met UNIX Sys-
tem V. De UNIX System I, D en IV zijl
alleen intern in getruik geweest en die
zul je dus "op straat" niet tegenkomen.
Van de Research Group is irunkklets een
UNIX Version 8, maar om wille van de
standaard wordt deze slechts spaarzaam
aan onderwijsinstellingen te beschikking
gesteld.

Terwijl dit alles bij AT&T plaatsvond
was de rest van de wereld ook m bewe-
ging, want door de lage Bcentieprijzen
tfie AT&T aan onderwijansteflingen re-
kende, kwamen er ook andere "UNIXen"
op de markt, allemaal toegespitst op een
bepaald gebied. In al deze ontwikkelin-
gen speelde de Berkeley urêversiteit in
Cafiforrüe een grote roL Zo ontwikkelde
BSD (Berkeley Software Distributies)
een UNIX met veel extra’s. Het systeem


wordt (vaak) gebruikt op de hardware
van DEC (Digital Eqiiprnent Corpora-
ÖonX zo ts er de BSD 2x voor de PDP-
lt en de BSD *x voorde Vax.

Het berfrijsteven kreeg ook interesse
en veel softwarehuizen kochten een li-
centie op UNIX om er lekker aan te kun
nen sleutelen, en ak er tets commerded
bruikbaars uitkwam weid het op de
markt gegooid. Omdat UNIX door
AT&T was vastgelegd kregen we Ultrix,
Murlx, Sinix, UX, Onyx en Xenix. Het
laatste systeem b van Microsoft, een iets
verkleinde versie van UNIX dat ook op
IBM PC7s draait De nieuwste ontwikke-
Sng is ebt AT&T en SUN (waar veel ex-
BSD*ers van Berkeley werken) samen
een versie op de markt gaan brengen cfie
de absolute standaard moet worden. Als
gebruiker (kraker) merk je echter weinig
van deze puinhoop, en het enige belang
van het Versie-, System- of ander num-
mer ligt in de fouten die er in de beveili-
ging van oudere systemen zitten.

Genoeg gelald, aan de dag.

Ais je het system aan de fi ji krijgt
meldt het ach in een paar regels, en ver-
volgens vraagt het Toga: ", en als hier
op iets wordt geantwoord, vervolgt het
met "Password: ". Wat je hierop intikt
echo’! hij niet Als een van de twee fout

Meestal mag je het zo vaak proberen als
je wilt, maar je hebt ze ook die na drie
keer neerleggen. Er zijl in Nederland een
aantal UNIXen <fie opnemen met een ver-
taalde versie en bijvoorbeeld om naam
en wachtwoord vragen. Als je het niet
zeker weet kun je eens proberen om een
naam in hóófdletters in te tikken, als hij
dan "PASSWORD:" In hoofdletters
vraagt dan is het een UNIX, want die
schakelt automatisch naar upper case.

Als je er eenmaal zeker van bent dat je
een UNIX aan de liji hebt kun je eerst
eens wat standaard -logins proberen. Een
lijstje staat op de volgende pagina.


*2/1989


Hack-Ticroot de systeembeheerder, zit er AL-
TIJD op en heeft alle bevoegcfitedai.

cysadm Supemser ackninistiatte shefl,
niet altijl aanwezig.

aam Processtogki, regelt de tijdge-
bonden processen (netwerken etc.),
dxana Process-login.
games Voor spel verskaf den, soms.
bin eigenaar van systeemcommando’s.
operator De operator, soms.
who geen password, geeft alleen de
op dal moment ingelogde gebruikers en
logt daarna weer uit
uucp Wcrdt gebruikt om berichten
tussen UNIXen iat te wisselen, draait
geen shefl (De commando interprater),
en is dus alken bruikbaar om de MOTD
(Message Of The Day) te lezen, de be-
richten aan alle gebruikers.


Probeer deze logins eerst met zichzelf
als password, drama gewoon gokken.
Gewone gebruikers hebben vaak als kr
gin hun voornaam met daarachter een of
meer letters van hun achternaam als de
voornaam te vaak voorkomt Ook afkor-
tingen zijn populair.


Ak je binnen bent krijg je eerst de
MOTD te zien, daarna of er mail voor je
is. Hierna komt er een prompt, bijvoor-
beeld T (Dit duidt op de Boume shdl,
de standaard command interprater) Ook
kan er een % leken verschikten, (fit duidt
op de C -shefl, een iets afwijkende versie.
Als je niet tevreden bent met de huxfige
shefl, tik dan "sh', en je krijgt de Boume
shefl. Voor de beginnende gebruiker is
"man [commando]" het belangrijkste
commando, (fit geeft namelijk bij elk ge-
vraagde commando de manual pagina
uit de UNIX Programmers Manual, het
standaardwerk voor de UNIX gebruiker.
(De vierkante haken gebruik ik van hier
af om een argument aan te geven, dus
niet letterlijk in tikken)


De afzooderfjke Hes (programma's of
tekst) liggen in directories, die bij UNIX
weer in een boomstructuur onder efleaar
Eggen. De volledige traan van een file
(dus met afe bovenliggende directories)
noemen we een palhname. Voor het sys-
teem bestaat er geen verschil tussen een
tekst of een gecompileerd programma,
en zelfs de directories zijn eigenlijk gewo-
ne Hes, ze hebben aDeen een andere sta-
tus. Om te zien in welke drectory je Je
nu bevindt typ ja "pwd*. Als je wït zien
wat ér onder de huidige directory figt
typ je V. Wil je meer weten dan typ je
Ts r. De *1* noemen we een [lag. Het
is zeer leerzaam om de manual van "Ts"
mts te lezen via “man Is*.

Als je Ts -V Wikt zul je zien dat elke re-
gel begint met een hoop onzin. Deze on-
zin bepaalt of bet een He of een directo-
ry is en hoe deze beveiligd is. Het eerste
teken geeft aan of het een directory of
een file is. Directories geeft men aan met
een ’tf, Hes met ”, De drie daarop vol-
gende tekens geven de bevoegdheden
voor de eigenaar, ’rwx’ staat voor ’reacf,
’write*, en ’execute' bevoegdheid. Is een
bepaalde bevoegdheid niet aanwezig dan
staat op die plaats een minnetje. Dan vol-
gen er nog twee groepen van drie te-
kens, deze geven de r, w, en x bevoegd-
heden van resp. de groepsgenoeten van
de eigenaar en ale anderen, ’-rwxr-xr-x’
wil dus zeggen (fat het gaat om een He
die voor iedereen lees- en uitvoerbaar is,
maar waar alleen de eigenaar iets aan
mag veranderen.

Om van directory te veranderen typ Je
"cd [directory]*, waar rfirectory een hele
pathrame ts of de naam van een onderdr-
rectory van de huidige directory. "cd _"
betekent een directory naar boven in de
structuur. De bovenste rfirectory geven
we aarrmet een enkele V.

Dan hebben we nog "cat [file]" om
een He te lezen. Als er gekke dingen ver-
schijten was de file ofwel een gecompi


Hack-Tic


*2/1989leert programma ofwd een directory.
Het Is handig om van het volgende Bjstje
commando’s de manuals te lezen: pwd,
Is, cat, ex, ed, cd, mag, who, readnews en
chmod.

Met het commando "file [Beraam]"
talig je te zien wat voor type Be de ge
noemde file (waarschi jiEjk) is. Hier krijg
je antwoorden ais ’executabte file’, ’ascü
texf etc.


De shet is de standaard UNIX com-
mando mterpreter, en alk commando’s
die we tot nu toe gehad hebben worden
door de die* uitgevoert. Het is echter
mogeü jk om met de Be edhor ("man vT
of anders "man cd") een eigen file aan te
maken, en in deze file tam je dan een pro-
gramma opbouwen in dezelfde syntex
die Je ook gewoon gebruikt, met uittre-
ding van enkele loop stricturen, zoals
"white _ do _" en Tf _ then Zie
voor utleg "iran sh" (zeer goede uitleg.


en een lang verhaal) Als je eenmaal een
beetje met de shel kunt werken wordt

Maar dat aOes komt aan bod kt het
tweede ded van deze serie, in Hack -Tic 4.


je de openktgsmessage weer krijgt. Als
dit niet werkt, typ dan "kffl -9 0". Leg
nooit gewoon neer, dat bfijft de tifri na-


-The UNIX Programmees Manual
-Na alle wildgroei toch standaard in
zicht. Jan Bosdriesz, Computatfc
-Op diverse uraverritdten rondhan-


• UNIX is een handelsmerk van AT&T
BeO labs.

Wizard•211989


Hack-Hc
SNELHEIDSCONTROLE (bron: NEABBS) 020-717666

Volgens de laatste gegevens zijn dit de plekken waar speciale meetapparatuur
van de Rijks poltie staat opgesteld om snelheidsovertreders te pakken:

Een HACK -TIC lezerservice. Hack -Tic, Postbus 22953, 1100 DL Amsterdam.


Naam Rijksweg Paai

Muiden 1 123

Hoevelaken 1 423

Ughden 1 793

Azek) 1 14L1

Amsterdam 2 3L6

Lage weide 2 554

Zaltbommei 2 1043

Den Bosch 2 116.7

Best 2 1463

Maarheeze 2 1803

Wessem 2 2163

Roosteren 2 2293

Maastricht 2 2543

Burgerveen 4 18.9

Leidschendam 4 38.7

Benehixtunnel 4 723

Hollandse Brug 6 453

Ketetaug 6 101.7

Hoorn 7 303

Afsluitdijk 7 953

Heerenveen 7 14L8

Hoogkerk 7 1873

Groningen 7 2074

Gaasperdam 9 83

Ouderkerk 9 24.1

Velzerturmd 9 513

Coentunnet 10 293

Gouwearpduct 12 26.7

Linschoten 12 463

Maasbergen 12 87.8

Didam 12 147.4

Kniithulsweg 13 121

Botlek - 15 473
Rhoon 15 533

Kesteren 15 136.7

Brienenoord 16 203

Dredrttunnei 16 343

Kazeidonk 16 693

Maassluis 20 173


Rotterdam -N 20 314

Breda 27 93

Gorinchem 27 34.9

Maartensdijk 27 903

Zeist 28 74

Harderwijk 28 473

Zwolle 28 86.7

Staphorst 28 1033

Sper 28 1483

De Punt 28 1894

Herjeoordtumei 29 143

Steenwijk 32 26.1

Eirunen 34 58.7

Azelo 2 35 62.1

VeiperbrJein 48 3.7

Heteren 50 16L9

Klarenbeek 50 1973

Oirschot 58 22 J

Gilze 58 49.1

Roosendaal 58 833

Knnningen 58 1273

Oss 59 183

Vüjnen 59 1273

Asten 67 483

Cuijk 73 88.7

Hoensbroek 76 83

Heijen 77 93

Valkenburg 79 4.7

Raalte 835 18.7

‘s Heerenbroek 838 84

Oldenzaal 844 543

Brienenoord 16 203

Drechttunnel 16 343

Hazeklonk 16 693

Maassluis 20 173

Rotterdam -N 20 3 14

Breda 27 93

Gomchem 27 34.9

Maartensdijk 27 903

Zeist 28 74

Harderwijk 28 473


Zwolle 28 66.7

Staphorst 28 1033

Spier 28 1483

De Punt 28 1894

Heijeoordtun. 29 143

Steenwijk 32 26.1

Emmen 34 58.7

Azdo 2 35 62.1

Velperbr. plein 48 3.7

Heteren 50 161.9

Kbrenbeek 50 1973

Oirschot 58 22.7

Gilze 58 49.1

Roosendaal 58 833

Kruningen 58 1273

Oss 59 183

Vijmen 59 1273

Asten 67 483

Cuijk 73 88.7

Hoensbroek 76 83

Heijen 77 93

Valkenburg 79 4.7

Raalte 835 18.7

’s Heerenbroek 838 8.4

Otóereaal 844 543


Last minuta update:

Bamevetd/Ede 1 54,8

Tweflo/WJp 1 953
Veldhoven 2 159,4

Utrecht-west 2 60,0

Nieuwe-Gein Z 2 70,7

Breuketen 2 49,9

Abcoude 2 39,6
Amstelveen Z 9 25,9


Sbmengevat uil gegevens
van o*, ek Kncgfil Jtickr
en Huur/ Sint


Hack-Tic


•2/1989kort -kort kort- kort -kort kort -kort -kort' kort- kort


BUG REPORT

In Hack -Tic 1 is <*n bug geslopen. Op
pagna 4 wordt gesproken over 35 gul-
den abonnementsgeld voor 10 nummers,
in het cdofon op pagina twee staat het
juiste bedrag - 37,50 - vermeld.

Toen we doorhadden dat de produk be-
korten bij de tamelijk kleine eerste opla-
gen nogal wat hoger uit zouden vallen
dan we hadden berekend hebben we he-
laas de abonnementsgelden moeten ver-
hogen. Door een stommiteit onzerzijds
hebben we echter een vermelding van
het bedrag over het hoofd gezien. Men-
sen die toch 35 gulden over hebben ge-
maakt hebben mazzel gehad (het rijt er
gelukkig maar weinig geweest).

Zoals küe wel begrijpen werkt de
Inruk nu niet meer. Mensen (Be nu 35
gulden over maken krijgen een uniek
abonnement voor 9 nummers—


Communiceren
lantaarnpalen nu ook al ?

Het is mij opgevallen dat er in de stad
Utrecht en waarschijilijk ook in andere
steden kiene anlennetjes aan sommige

lantaarnpalen zittel. Het geheel rit op
een hoogte van ongeveer 4 meter. Er zit
daar een klein kastje met aan de onder-
kant een ankmetje (gericht naar onder)
Ik denk dat het iets te maken heeft met
Stoplichten (ze ritten altijd in de buizl
van een stopScht) en dat de lantaarnpaal
is uitgekozen zodat het antennetje hoog
keent te zitten. Is er misschien iemand
die mij er iets meer over kan vertelen ?

T*.


Spraakversleutoling

politie

De politie naakt gebruik van een
spraak verdeutetar die men ’crypto’
noemt Dit k de opvolger van de veel te
simpele 'scrambte’. Een crypto hakt de
spraak in mootjes van 30 ms en gooit
deze dan vakkundig door eftaar. De oud-
ste crypto's zikt echter al bijna 20 Jer
oud en toen bestonden er nog rouweljts

Dus moet het probfcem van de versleu-
teling op een simpelere manier rikt opge-
lost. Wie weet meer van de crypto? Heb
je thuis een oude crypto en weet je niet
meer wat je er mee moet? Opsturen <Se

hap-
je begrijpt het ah alle aanwijzingen rijt
wdkom! Aanwijzingen efe leiden tot ont-
steutefing worden zoak gebruikelijk be-
loond met een appeltaart. Opiossngen
zenden aan de redaktieposlbus.*2/1989


Hack-Tk
koft-kort-kort-kort kort kort kort kort kort-kort


Barcodes op auto's

Barcodes, momenteel hoodzake&jk In
gebruik om levensmiddelen, boeken en
god weet wat van dkxe te onderschei-
den, binnenkort misschien ook benut om
het verkeer op de 'harhour bridge’ in
Sydney wat sneler te laten stromen.

Een auto met een barcode sticker op
een van de zijruiten zou geïdentificeerd
kunnen worden door een bngeaf stands
scanner aan de kant van de weg. Als de
code niet klopt wordt bet kenteken als-
nog gefotografeerd.

Het idee is om iedere week of maand
nieuwe stickers te versturen, zolang de
automobilist tenminste zijl wegenbelas-
ting betaalt Een ritje over de brug kost
in Sydney anderhalve Aust dollar, dus ie-
dereen met een printer en barcode soft-
ware op z’n computer kan zkh daar aar-
dig wat geld besparen.

Misschien moeten we dit eens aan
Neetie voorstellen ?


Code gevonden!

In Hack-Tic 1 stond in de kort -kort-
kort een artikel over een geheimzinnig
nummer in Defit (015-783900). Als je dat
nummer beide kreeg je een toon en kon
je met je druk toe tstriefoon (E/TMF-toon-
tjes) een zes -rijf enge code ki tikken. De
vraag toen was: wie vindt de code?

Het onge)ofe£j:e is gebeurd. De code
is gevonden, door ene Rico. De code
was 134679 (makkelijk, kijk maar op je
toetsenbord je). Echten als je de code in-
tikt krijg je weer een toon. Als dat even
geduurd heeft (paar seconden) legt het
geval neer. Wat zou hier allemaal mee
kunnen? Hangt hier een outcfiai aan (zo-
dat je verder kunt beSen op kasten van
_)? De vraag bfijft

Wat moet je na het ingeven van de eer-
ste code doen?

Yooo Rico, de appeltaart is onderweg!


Anoniem ontvangen TELEFAX

Aam HAck-Tic
betreft "1/1989 bb 12
datum: 4 februari 1989


De tonen op het Sditnet zijl ongeveer 400 Hz en de amplitude is ongeveer 5 a
10"/. van de netspanning. Ais je 57. aanbiedt moet je een vermogen leveren dat 57. is
val het verbruikte Qditnetvermogen door aBe aangesloten apparaten. Het is echter
aanzienlijk minder, omdat het lichtnet door machine’s voornamelijk inductief befast
wordt 400 Hz is 8 maal de fchtnetfrequenöe, zodat er pakweg 5 maal zo weinig in
het Bchtnet geplompt moet worden dan bij 50 Hz nodig zou zijl. De generatoren zijl
behoorlijke jongens van zo'n 50 kW alt Peter kan dus wel vergeten zelf toontjes op
het net te zetten, tenzij hij de verzegelde hoofdzekering eruit kan draaien natuurlijk
maar ja, als je dat kunt hoef je ook al die moeite niet te doen want dan zit je al voor
de verbfuiksmeter.


Hack-Tic


*2/1989kort - kort- kort- kort- kort- kort- kort- kort- kort- kort


Chaos in Apeldoorn

Op de Comptrterdagen in Apeldoorn
op 13 en 14 januari was hel behoorlijk
iuk. Onder de vele standhouders ook de
Chaos Computer Qub ml Duitsland, die
er in blijken te zijn geslaagd om ook bui-
ten de Americahal waar de beurs plaats-
vond de nodige drukte te veroorzaken.

De recherche van Apeldoorn heeft na-
melijk een persbericht van de CCC nogal
serieus opgevat Hierin had de CCC ver-
klaard dat er vanaf de beurs weOicht eni-
ge hackpogingen zouden worden onder-
nomen bij bedrijven in de buut

In haar wijsheid besloot de recherche
alle bedrijven in de omgeving cfie iets
met computers deden te waarschuwen.
Rap werd een lijst bij elkaar geveegd en
namen de wakkere rechercheurs plaats
achter de telefoon.

Het gerucht gaat dat een groot aantal
bedrijven hun mainframes voor de gele-
genheid van het telefoonnet hebben los-
gekoppefcL Het bekend worden van (fit al-
les betekende voor de hack -activiteiten
een flinke tegenslag, omdat het nu een-
maal moeilijk is om rustig achter je termi-
nal le gaan zitten ais je krom ligt van het
lachen.Spionnen doen aan sport.

Ak je wel eens op de korte go# luis-
tert hoor je ze wel eens, de dames die
met een Duits accent kompiete ri jTerüjs-
ten de ether in sturen.

Dit ziji berichten voor 'spionnen in
den vreemde’, die deze djfers via eer ko-
deboek kunnen omzetten n leesbare be-
richten. Je hoort niet aleen cijferlijsten,
maar ook kcmpfetc sport verslagen van
voetbalwedstrijden die noot gespeeld
zijl en (Se overigens ook altijd door da-
mes met een Duits accent worden opgele-

Dit accent wijst wei dukteü jc in de rich-
ting van het ijzeren gotdiji, of betreft
het hier een rookgordiji?


kosmonauten op scanner.

Mensen die in het bezit zijl van een
scanner en het luisteren naar de pofiöe
ook eens zat zijl, kunnen hun scanner
eens het gebied tussen 142 en 144 MHz
laten afzoeken. Hier betonden ach ver-
schillende frequenties (fie door de Russen
in de ruimte worden gebruikt De signa-
len die worden uitgezonden zijl vrij
hard, zodat ze met een eenvoudige scan-
ner en buitenantenne goed zijl te ontvan-
gen. Probeer eens wat en iaat ons je be-
vinrfingen weten.


*2/1989Weef een computernet gekraakt Aan deze poortsdector (gemaakt dooren binnen belrekketijk korte tijd
worden ze allemaal (al dan niet
machinaal) opgebeld om te kijken
of er iets inleressants aan hangt-
Tijdens een van «Se scans kwa-

een poortseiector aan hing. Een


poortsdector is een simpele com-
puter «Se niets amfcrx doet dan
itooiverbindea reet grotere ecm-
paters, een soort data-tdefooiste
das. S«Hns vragen deze dingen
om een GROUPNAME. Meestal is
dat dan de naam van een systeem
en in «fit geval was «Ie gronpname
NET (hed origineel: van net-Op de tweede regel maakt de gastheer

zich bekend: AKZO

Binnen een avond hadden we op de
meeste aangesloten systemen (zowel in
Hengelo, Delft, Rotterdam, als Amster-
dam) eigen accounts aangemaakt en
onze sporen verder gewist Een van de
eerste dingen die we altijd «kxn, is het
runnen van het netwerkprogramma:

NCP. Dan krijg je een mor» overzicht
van hed het netwerk. Hiermee drongen
we door naai andere systemen in Belgie,
Duitdand en een stuk of twaalf andere in
Nederland Op ved systemen werkten
standaardkjgins met fuHprivs; als dat niet
meteen lukte, dan waren er altijd wd net-
werkfiles te vinden met usemamen en de
bijbehorende passwords. Zoiets als in het
volgende fragment


Hatk-Tic


*211989DEF1NE NODE xxx TRANSMIT
PASSWORD AKZOAKZO RECEIVE
PASSWORD AKZOAKZO

Dil is dus een klein programmaatje dat
automatisch inlogt op andere systemen,
en behalve de gebruikersnaam ook het
wachtwoord bevaU. (Toch aardig van

In Brussel staan ook twee systemen,
met de netwerknamen BRUOKen
BRUC03. BRUC02 bleek een MICRO
VAX te zijn, en ook hier werkte een start-
daardtogin. Tot onze verbazing kregen
we het volgende op het scherm:


MalnMenu

1 -ExtttoDCL

2 - Log out of the SYSTEM aooount

3 - Irtvoke the MAIL utlltty

4 - Invoke the PHONE utMty

6 - Add a user account to tha system

6 - Install opttonal software

7 - Add or Delete a MkxoVMS compo-
nent

8 - Create or Modlty an Autologin Ter-
minal

9 - Back up or Reskxe the user (Hes
onadtek

10 - Build a Standalona BACKUP kit

11 - Set the maximum number of In-
teractive bglns

1 2 - Conllgure the network

13 - Shut down or start tip the net-
werk

1 4 - SHUT DOWN the system
Enter a number (? or ?# tor HELP): 1

Zo kun je nog eens wat

Nu hanteert niet iedereen dezelfde defi-
nitie van onze hobby: de een vindt het
leuk ooi de post en de communkatiemo-
gefijkheden naar buiten toe te onderzoe-
ken. De ander is meer ganteresseerd in
het opera ting systeem op zich: hoe het


werkt, hoe het in efcazr zit, wat je t
en niet mee kunt doen. Soms is dat
UJk, soms (te) makketi*: de Vaxmai
zuchtte meö dan eens: Hier is niks
stomvervelend: je kunt overal in en
hoeft nergens voor Ie werken. Om -
idee te krijgen van het niveau van d
teembdreerders tij genoemd bedrtj
volgende bericht:


From: AMC6::SYSTEM 30-NOV-1888
To:AZ11

Sub): hCNVtoshLitdown
SHUTDOWN - - "@SYS$MQRCMD
iSHUTDOWN"


tXadefijk is op welke vraag dit een ant-


Wij waren niet de enigen die op het
systeem huisden: een andere 'hacker’,
nog erg onervaren en vooral eigenwijs
had ook logins gevonden: «Se knul wist
absoluut niet waar hij mee bezig was: hij
rotzooide maar wat aanloog een geluk
dat hij niet doorhad dat zijl logins ook
fuüprivs waren. Op VMS kun je dat
soms niet zien met het gebruikeSjke
SHOW PROCESS/PRIVS’ commando.)

In ieder geval was het gevolg, dat we
na een maand of 2 onze prachtige ac-
counts even kwijtwaren omdat de sys-
teembeheerders nu eindelijk gemerkt had-
den dat er iets of iemand bezig was ge-
weest. Deze hacker kon hierna niet meer
in de systemen komen en wij konden op-
gelucht ademhalen: er waren nog genoeg
mogeijkheden om nog steeds met volle-
dige privileges binnen te komen.

Na weer een maand vond hij een een
andere login op een andere serie machi-
nes, die we nog niet hadden onderzocht
Deze keer met wat meer privileges en hij
heeft daar zodanig hiisgehouden dat
AKZO de hele handel dichtgegooid heeft
en nu hoogstwaansdn jdj£ een ander tete-
foonmmmer heelt op 06-0.


«2/1989


Hack -Tic


ilis-sfs

De memokiezer, een veelzijdig
PTT-product.


Gratis bellen in cellenEen van de dingen (Se de heien technici
bij de PTT hebben ontwikkeld is de me
mokiezer. De memokiezer is een klein,
draagbaar toongeneratortje, een kastje
dat piepjes maakt dus.

De tonen die het vóórtbreng! bij het in-
toetsen van een djTer komen overeen
met het geluid dat uw digitale telefoon
maakt bij het intoetsen van datzelfde cij-
fer. Op zich al leuk, maar het beestje kan
nog meer. Het Is ni in staat om telefoon-
nummers op te slaan in zTi geheugen. Ie
hoeft het te onthouden nummer slechts

1 keer in te geven en in het vervolg zijn

2 toetsdrukken voldoende om de memo-
kiezer het nummer van tante Truus te la-
ten piepen. Ah je tante Tnuis dan wilt
bellen hoeft u het apparaat alleen maar te-
gen de hoorn te houden voordat deze
(niet tante Truus) begint te piepen.

Voorwaarde is wel dat je telefoon op
de digitale centrale is aangesloten.


Is dit nu zo spectaculair en een bezoek-
je aan de primafoon waard? Tot zover
niet natuurSjk.

Maar wat gebeurt er als je naar zo’n
oud model kwartjesteiefoon gaat; je weet
wel, (fie apparaten met draaschij en zo’n
voistertje, zodat u uw kwartje tot het bit-
tere eind kunt blijven zien? Kwartje?

Weft kwartje? Hoezo kwartje? Als de be-
seffende telefoon de piep toontjes hoort
krijgt deze spontaan een brok n z"n keel
en weigert ieder kwartje door te slikken.

Kt is nu een typisch voorbeeld van
een generatiekloof; het oude toestel is
niet gebouwd op de moderne toonkie-
zers. Het oude toestel wacht totdat er
eet nummer gedraaid is met het laten
vallen van kwartjes. Dit om te voorko-
men dat een ktes-ptds wordt aangezien
voor een Taal kwartje vallen -puk". Bij
deze truc wordt de kiesschijf niet ge-
bruikt, en dus wacht het toestel niet op
de betaal -puk, met als gevolg dat u geen
kwartjes nodig heeft om te telefoneren.

Het maakt niet uit wat of wie u belt;
Washington, Giicopee, Dublin en ook de

men op. Het kan zijn dat deze truc bij
sommigen van de lezers bekend in de
oren klinkt. Inderdaad, deze truc is niet

Reeds in 1983 werd de truc op onbe-
kende schaal benut voor het bijsouden
van (internationale) contacten. Reden
voor de PTT om in 1984 te beginnen
met het ombouwen vat de betredende
kwartjess&kkers. Dat deze operatie veel
tijl in beslag neemt, tfijrt met ateen uit
een artikel in het AD van 14 1-1987,
maar blijkt ook uit de praktijk van van-
daag de dag.

Merkwaardig genoeg aji er na 1983
nog cellen van dit type door PTT geïn-
stalleerd, maar nu alleen nog bij particulie-
ren. Dit laatste is belangrijk omdat de ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van de ge-
maakte kosten nu bij de particulier BgL


*2/1989


Hack -TicDeze beheert immers de cel, en krijgt
zelf de rekening van de PTT. De kosten
cfie met een memokiezer gemaakt zijt
woeden WEL m rekening gebracht bij de
zelfstandige.

Kijk maar eens raid, je krant ze hier
en daar nog tegen; in schoten, sporthal-
len, uitgaansgelegenheden enz, echter
nooit door de PTT beheerde.

De memokiezer kost 117 Nederlandse
guldens in de prirnafoonwinkeL Voor de-
genen die wat minder geld witten spende-
ren zijl er nog enkele alternatieven. Ver-
reweg het eenvoudigst is het Taiwanese
broertje van het PTT -product; de "Pro-
foon Portatone” oa. de DTK -20 (wit) en
DTK -35 (goud met memobtokje) zijn
voor nog geen f. 40- in de handel.

Mensen cfie regelmatig de NIBUD-fol-
iters lezen kunnen de toontjes van de te-
lefoon opnemen op cassette en deze af-
speien met een walkman. Degenen <Se
zelf geen digitaal toestel hebben, kunnen
de tonen ook genereren met hun (buis )
computertje volgens de volgende tabefc

1209Hz 1336Hz 1477Hz
697 Hz 1 2 3

770 Hz 4 5 6

852 Hz 7 8 9

941 Hz * 0 *

Voorbeeld: 6-1477 Hz ♦ 770 Hz

Het moge duidelijk zijl dat PTT-tefe-
com hier iets niet goed heeft gedaan. Ik
moet nog altijd lachen ais & weer zo’n
PTT uitspraak hoor van: "Niets aan de

hand, ons systeem is waterdicht, er kan
niet mee worden geknoeid, de nota’s
kloppen", zoals onlangs nog at de krant

Paitt


Autotelefoon net 2 ook
niet veilig!

Toen bet eerste autotelefoonnet ’voT was
(te veel abonnees en hackers op te wei
rog kanalen) werd het tweede in gebruik
gestekt Dit tweede net. werkt met hoge-
re frequenties (ergens rond de 400 MHz)
en Is volgens PTT woordvoerders ’on-
kraakbaar’.

Dit komt omdat de centrale behalve
een Mrfootinumtner ook nog een 'super-
geheime’ apparaatcode wil "boten’. Als
deze twee roet bij elkaar horen kan er
niet gebeld worden.

De verschillen tussen ATF1 en ATF2
voor de lede

ATFL-

"HaBo centrale, hier nummer 43256, ik
wit beBen met 020-717666."

■"Non tbr is goed joh, tornt er aan'

ATFï

"Hallo centrale, hier 23416, ik wil bel-
len met 020-717666.”

•“ Vat is je supergeheime apparaatco -
deT

"Eh_ 3175284222"

'Gt tornt eraan'

Bedenk dus dat die apparaatcode bij
ATF2 ongecodeerd door de ether wordt
geschreeuwd. Met een beetje verstand
van hoogfrequent en een beetje compu-
kermis moet je met deze hint een eind
kunnen komen.

Verder zijn er ATF2 toestellen waar je
allerlei leuke grapjes kunt uithalen met
EPROMmetjes, maar dat zode je zelf
maar uit —


Hack-Tie


*2/1989Boeken


Stcvca Levy

HACKERS - heroes of the computer
revohition

New Vork 1985,

ISBN 0-440-13405-6

Hoewd 448 pagina’s dik toch een boek
dat je niet makkefcjk weg legt ais je er in
bent begonnen. Het verhaalt over de be-
gintijd van hacking, het ontstaan van een
nieuwe filosofie.

Het boek is eigenlijk opgespiltst in tfeie
delen. Het eerste en grootste deel gaat
over de zestiger jaren. Hackers hangen
dan (hoofdzakeüjk ’s nachts) rond bij de
TMRC, de Tech Model and Raïroad
Club aan bet Massadiusetts Institute of
Technology (MIT). Hier hebben ze een
oude telefooncentrale in gebruik geno-
men om een modelspoorbaan te besturen.

Toen op het MIT de TX-0 computer
arriveerde schoof de dub hackers meer
en meer over naar de 'echte? computer.

’s Nachts werd er echt geprogrammeerd,
de hackers schreven debuggers, assem
tfers, compilers, games en meer voor de
TX-0. Veracht door de officiële technici
speelden de hackers met de technk*.

Overdag werd de computer gebruikt
door ’Offidaly Sanctioned Users’, de offi-
ciële gebruikers die de computer gebruik-
ten cm saaie tabellen door te rekenen en
cfie absoluut geen respect op konden
brengen voor de ongeorganiseerde le-
vens- en programmeerstij van de ha-

Tussen de studenten is ook een vreem-
de eend in de bijt Peter Deutsch is 12 als
Nj voor het eerst met de TX-0 speelt en
ai snel it hij een geoefend programmeur.
Dit tot wanhoop van de Offidaly Sanc-
Goned Users <fie er met van houden op
hun vingers gekeken (at verbeterd) te
worden door een jongetje van 12 .


In het eerste deel is ook de hackerse-
thèek terug te vinden. Deze is door Levy
ter ugge bracht tot zes basisregel.

• Toegang tot computers - en
alias wat je tets kan Ieren over
de manier waarop de wereld
In elkaar zit - moet volladlg en
allesomvattend zijn. Er be-
staat gaan techniek waar je
niet met Je handen aan mag
zitten I

• Alle Informatie moet gratis
zijn

- Wantrouw autoriteit - Streef
naar decentralisatie

• Hackers moeten op grond
van hun Itacklng worden be-
oordeeld. niet op onzlncrite-
rfa als opleiding, leeftijd, ras
ol maatschappelijke positie

• Je kunt met een computer
Kunst en schoonheid schep
pen

- Computers kunnen Je teven
ten goede veranderen

Het tweede deel van het boek gaat
over de zeventiger jaren, over de idealen
van de HCC, wat stand voor de Home-
brew Computer Club. Deze dub geloof-
de in de home -computer, zij vonden dat
ieder mens recht had op zift eigen com-
puter. Dit deel behandelt onder (veel)
meer hel bouwen van de Apple n in een
garage door Wozniak en Jobs. Het is
leuk om te lezen dat Steve Jobs, die nu
ais rasechte yuppie door het leven gaat,
vroeger een echte hippie was, compleet
met baard en oosterse filosofie.

Dan volgt nog een deel over de tachti-
ger pren, onder andere handelend over
de ’game hackers 1 , IBM-PCs en de
’boom’ in home -computers.

Dit boek MOET je gelezen hebben!

ROP


•211989


20


Hack-TicKraak (in) de Nieuwe Revul


"Computerkrakers bdln pitit*,
zo schrijft Reoe de Vos in de
Nieuwe Rem. Het artikel opent
met een meer du paginagrote
foto vu Paul Dbüssen die een
PTT memokiezer voor de hoorn
au een kwart jessütter met ven-
ster houdt.

Het artikel gaat verder met het com-
mraitaar van een dansschoolhouder die
op deze manier is benadeeld: “ft vind
het wei behoorlijk onfatsoenlijk van de
PTT."

Het verhaal spitst er een beetje op toe
dat de PTT ai in “84 wist dat er iets mis
was en tfie ceilen daarna nog doodleuk
plaatste bij particulieren.

Opmerkelijk wordt het ais onder een
foto van Herschberg, Pa ui. Frank en
Taco staat "Gimputenwifighad-experl
professor Herschberg en zijn krakers".

Op deze foto zit Herschberg op eert kast
met computerspel! en tillen Paul en Frank
samen Taco van de vloer.

Op deze uitleg is van de kant van de
geïnterviewden de nodige kritiek:

Paul: "lk ben Prof. Herschberg z’n kra-
ker niet, ik werk niet in opdracht van an-

Taco: "Wat daar allemaal instaat daar
klopt niets van. Een aantal uitspraken is
volledig verdraaid. Men ziet kenne£k
Herschberg graag als de grote baas van
alle hacker! jes. Alsof hackers met in staat
zouden zijl hun eigen boontjes te dop-
pen."

Frank: "Het isnatuuifijk gedeeiteSjk
waar (_) Maar Herschberg geilt natuur-
Ejk waanzinnig op tfie pubBdteft (_) Ze
hebben een aantal dingen door elkaar ge-
haald."


Nog leuker wordt het als bet bfad ver-
haalt van een verandering rfie aan-
gebracht zou zijl in de Washington
Post Het blad rept van een fakebericht
over rassenonlusten in de Pun jab, ge-
plaatst door Paul

Pauk "ik heb nooit gezegd dat er daad
werfcdijt veranderingen bi de Washing-
ton Post zijn aangebracht, dat heeft tfie
Journalist uit z*n duim gezogen."

ten duikt ook nog een mysterieuze
Toon N. op m het artikel Dit is een pseu-
doniem (en anagram) van Onno Tijdgat
Deze Tijdgat heeft ooit met veel rumoer
het hack-weretdje (moeten) verlaten na
het verkopen van andermans hack aan
een computerblad.

Herschberg zegt aan het slot van het
artikel nog: "Hackers zijl bijzonder nut-
tig, mits ze hun kennis netjes hebben toe
gepest Daarom bied ik ze bescherming

En voor wie zouden die computerkra-
ker! jes nou toch nuttig zijn?

ROPHack-Tic


*2/1989Electronlsctie schakeling maakt
fraudeurs het loven gomakkelijk


Het relais, met U op
één lijn.


Dc Telegraaf van zaterdag 28 Ja
nuari farengt in een lang artikel
een kort bericht: Als je bet nüt
ca je hebt geen normbesef, dan
kun je moeiteloos gebruik maken


de telefoonlijn van anderezkenüjke groep mensen is hie r ,
volgens het bericht, al het slacht-
offer van geworden. Ons was ech-


ten op andermans rekening moes-
ten voorsteDen; zat zo'n crimineel
eenvoudig in zo'n huisje te bel-
len? Dat zou toch op moeten val-
len —

Volgens een anonieme informant uit
de telecommunicatiewerekf weet de
PTT perfect hoe de vork in de steel zit.
Ze weigert de slachtoffers schadeloos te
stellen om te voorkomen dat de truuk uit
fc*i- Technisch zit het ais volgt

In de betonnen BZ) huisjes van de
PTT (dit zijl <6e huisjes met puntdak cfie
door heel Nederfend zijl opgesteld) be-
vindt zich een kabelverdeler. Iedereen in
cfie wijk die telefoon heeft, heeft een ka-
bel naar de verdeler. De telefooncentrale
heeft naar de verdeler een hele stapel lij-
nen. In de verdeler wordt dit alles op een
groot klemmenbord met soUeerverbm-
dmgen in orde gemaakt, zodat ze niet
voor elke nieuwe Sji een draad naar de
centrale hoeven te trekken.

In deze huisjes zijl ook nog een sol-
deerbout (bepaald niet het SMD type-)
en een telefoon aanwezig. Deze telefoonelke fijn (dus ook jouw lijn!) in het huisje
ziju De opbeller hoort dan de kiesloon
van deze andere E ji en kan door nóódd
van ETMF (TDK) pieptoontjes verder
bellen.

Deze pieptoon! js komen int de moder-
ne TDK druktoetstelefoons of uit toonkie-
zertjes cfie je in elke tetefoonwiikel kimt
kopen. De uitbeitelde bjn moei wei op
een moderne centrale met toonkiesmoge-
[ijkhód zijl aangesloten.

De opbeller betaalt dus alleen de kos-
ten voor het gesprek naar het hinsje, de
eigenaar van de uitgekozen Ejn (het
slachtoffer dus) de kosten van het huisje
naar de inteindeSjke bestemming van het
gesprek. Zolang de sdiakeling actief is, is
het toestel van de rechtmatige eigenaar
van cie fijn uitgeschakeld. Hef je de ver-
binding met het huisje op dan herstelt
zich de normale toestand."

Deze schakeling heeft zoals je mis-
schien wel begrijpt een groot aantal toe-


twee tekfoonüjien aanwezig zijl kun je
deze schakeling gebruiken om op kosten
van de eigenaar van de uitbeitelde lijn
verder te bellen.

Hoewel de schakefcig geniaal is in zijl
eenvoud, toch enig commentaar. Als je
de 'latschakeT-optie gebruikt om het toe-
stel van de rechtmatige «genaar uit te
schakelen wanneer je van zijl fiji ge-
bruik maakt, ’pingf dit toestel even voor
en na je gesprek doordat de normaal op
de Ejn aanwezige Djnspannoig wegvalt
en weer terug komt


«2/1989


22


Hack-TicHet schema is tamefijc simpeL De dio- Als de schakeSng het niet doet het) je
dek luisteren met zo nauw, dat mag aBes waardrijnfijt de inkomende tdefoonfifi
zijn. De trafo is een kwestie van uitprobe- verkeerd om aangesloten: omdraaien
ren, soms is het signaal te zwak, soms doet wonderen,
pikt ie de ijl niet op. Het relais is heeft een schakefcpanning

Goede resultaten kun je behalen met van 12 V, en schakelt 2 maal om.
een 2 x 12 V trafo, en dan de twee secun-
daire spoelen in serie schakelen. Nog-
maals, uitproberen is hier het motto.Hack-Tic


23


"2/198924


«2/1989


Hack-Tic
Publisher
Stichting Hack-Tic